Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.greenagro.pl prowadzonego przez GreenAgro S.A. z siedzibą w Katowicach

§ 1.
Definicje

Użytym w niniejszym Regulaminie definicjom, nadaje się następujące znaczenie:
1) GreenAgro – GreenAgro S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej 103, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377004, NIP: 6342774417, REGON: 241862605, adres e-mail: sklep@greenagro.pl, tel.: (+48) 519719743
2) Regulamin – niniejszy regulamin;
3) Sklep – sklep internetowy prowadzony na domenie www.sklep.greenagro.pl.
4) Rejestracja – proces tworzenia Konta klienta polegający na wprowadzeniu danych identyfikacyjnych klienta;
5) Konto klienta – konto klienta utworzone w procesie Rejestracji, utrzymywane i prowadzone dla klienta przez GreenAgro pod unikalną nazwą, obejmujące między innymi dane klienta, zabezpieczone loginem i hasłem dostępu ustalonymi przez klienta;
6) Polityka prywatności – załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu określający obowiązującą w Sklepie politykę prywatności;
7) Koordynator – podmiot, któremu GreenAgro powierza na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych w drodze zawartej na piśmie umowy przetwarzanie danych osobowych osób korzystających ze Sklepu.

§ 2.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu internetowego www.sklep.greenagro.pl oraz określa zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta klienta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.
2. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, za pośrednictwem linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż pelletu.
4. Podmiotem prowadzącym sklep oraz sprzedawcą towarów na nim dostępnych jest GreenAgro.
5. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane, towary dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest GreenAgro.

§ 3.
Zamówienia

1. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:
1) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w Sklepie,
2) złożenie zamówienia bez rejestracji, tzw. „szybkie zakupy" .
2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu.
3. Rejestracja w systemie Sklepu jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem konta klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie.
4. W celu dokonania Rejestracji Konta klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta klienta, realizacji i obsługi zamówień lub rezerwacji złożonych w Sklepie. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do dokonania Rejestracji. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta.
5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu skompletować zamówienie, wybrać sposób płatności, sposób dostarczenia towaru, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
6. W przypadku wyboru opcji „szybkich zakupów", o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, w celu złożenia zamówienia klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. W kolejnym kroku klient proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po wypełnieniu formularza zamówienia należy zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
7. W trakcie składania zamówień w ramach „szybkich zakupów", jak i podczas procedury rejestracyjnej klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
8. GreenAgro zastrzega sobie prawo wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych, co jednak nie wpłynie na realizacje uprzednio złożonych zamówień.
9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
10. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, miejsca dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. Naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" powoduje definitywne złożenie zamówienia i powstanie obowiązku zapłaty po stronie klienta.
11. Po otrzymaniu przez GreenAgro zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Wiadomość jest wysyłana automatycznie i potwierdza jedynie fakt złożenia zamówienia.
12. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział obsługi klienta. Jeśli zamówienie może zostać wykonane i jest opłacone Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem, a GreenAgro.
13. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie klientowi wskazanej w ust. 12 wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
14. Zamówienie nie będzie realizowane, jeżeli:
1) dane podane przez klienta są nieprawdziwe,
2) zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 14 dni od dnia jego złożenia.
15. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia w całości z powodów określonych w ust. 14, jeżeli Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, GreenAgro zwróci klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku klient nie ponosi żadnych opłat w związku z powyższym.
16. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-16:00

§ 4.
Zawarcie umowy

1. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 12 Regulaminu stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy klientem, a GreenAgro.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 3 ust. 12 Regulaminu.
3. Klient akceptuje, że przyjęcie zamówienia do realizacji przez GreenAgro wiąże się z zawarciem prawnie skutecznej umowy sprzedaży i obowiązkiem zapłaty określonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki.
4. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§ 5.
Płatności

1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
2. Płatności ceny i kosztów wysyłki należy dokonać do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Przyjęcie zamówienia przez GreenAgro do realizacji nastąpi po otrzymaniu całej należności wskazanej w zamówieniu.
3. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce i nie obejmuje kosztów dostawy.
4. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie bezgotówkowej - płatność za pośrednictwem przelewu bankowego lub operatora DotPay. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego GreenAgro.

§ 6.
Wysyłka

1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej JAS FBG S.A. z siedzibą w Katowicach (40-706) przy ul. Kolejowej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019000, NIP: 6330003565, REGON: 271069438.
2. Dostawa odbywa się do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu. Zamówienia zrealizowane otrzymują status „wysłane".
3. Zamówienia dostarczone są pod wskazany przez klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Adres dostawy podany przez klienta uważa się za miejsce spełnienia świadczenia.
4. Koszt wysyłki wynosi 99 zł za tonę.

§ 7.
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.) klient będący konsumentem w rozumieniu ww. ustawy, który zawarł z GreenAgro za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz towar należy wysłać na adres:

GreenAgro S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej 103, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377004, NIP: 6342774417, REGON: 241862605, adres e-mail: sklep@greenagro.pl, tel.: (+48) 519719743

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru, będącego przedmiotem zamówienia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował GreenAgro o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli klient wyśle towar przed upływem ww. terminu na adres: GreenAgro S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej 103
5. Koszt zwrotu (odesłania) zakupionego towaru będącego przedmiotem zamówienia ponosi klient.
6. W przypadku odstąpienia od umowy GreenAgro nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
7. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. GreenAgro może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 7.
Reklamacje

1. GreenAgro jest zobowiązana do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli sprzedany towar ma wady fizyczne lub jest w inny sposób niezgodny z umową klientowi przysługuje prawo do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy.
2. Reklamacje dotyczące wad towarów należy zgłaszać pisemnie na adres: GreenAgro S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej 103 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@greenagro.pl
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1) Imię i nazwisko,
2) adres do korespondencji lub adres e-mail kupującego,
3) datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia,
4) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego,
5) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji GreenAgro zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. GreenAgro rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.
6. Koszty przesyłki towaru ponosi klient. W razie uznania reklamacji za zasadną GreenAgro zwraca klientowi koszty przesyłki nie większe jednak niż koszt przesyłki poleconej za pośrednictwem powszechnego operatora pocztowego.


§ 8.
Dane osobowe

1. W formularzu rejestracyjnym Konta klienta lub składając zamówienie w trybie „szybkich zakupów" klient decyduje o wyrażaniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) jest GreenAgro.
3. Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu będą przetwarzane przez GreenAgro na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz innych przepisach obowiązujących.
4. Administrator danych powierza na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych w drodze zawartej na piśmie umowy przetwarzanie danych osobowych osób korzystających ze Sklepu Koordynatorowi - spółce DreamCommerce Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395171, NIP: 945-215-69-98, REGON: 121495203, kapitał zakładowy: 2.811.500,00 zł w zakresie przechowywania danych osobowych oraz świadczenia usługi udostępnienia oprogramowania (hostingu).
5. Szczegółowe zasady gromadzenia danych osobowych określa Polityka prywatności oraz dokumenty w niej wymienione.
6. Klient jest uprawniony do zmiany swoich danych osobowych lub odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

§ 9.
Postanowienia końcowe

1. O zmianach Regulaminu GreenAgro informuje na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą zmiany Regulaminu realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich składania.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.). Jeżeli strony wyrażą taką wolę, spory rozstrzygane będą polubownie lub w drodze postępowania mediacyjnego. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, spory rozstrzygnie sąd powszechny właściwy miejscowo dla GreenAgro.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw klientów wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2015 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

Załącznik nr 1
Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4][5][6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:
w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";
w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".
[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".
[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".
[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) proszę wpisać:
– "Odbierzemy rzecz"; lub
– "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";
b) proszę wpisać:
– "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";
– "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";
– Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub
– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz
c) proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".
[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

 

Załącznik nr 2
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są do-
stępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My ( * ) niniejszym informuję/informujemy ( * ) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rze-
czy ( * ) umowy dostawy następujących rzeczy ( * ) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy ( * ) /o świadczenie następującej usługi ( * )
– Data zawarcia umowy ( * ) /odbioru ( * )
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

( * ) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl